DBToaster
The Team
EPFL Christoph Koch, Mohammad Dashti, Khayyam Guliyev, Daniel Lupei, Miloš Nikolić, Andres Nötzli, Amir Shaikhha
University at Buffalo Oliver Kennedy
Johns Hopkins University Yanif Ahmad
 

Alumni

Cornell University Anton Morozov, Ki Suh Lee
EPFL Thierry Coppey, Mohammad Tavakoli Ghinani, Thom Popovici, Roman Zoller