DBToaster
The Team
EPFL Christoph Koch, Sachin Basil John, Lionel Parreaux
University at Buffalo Oliver Kennedy
Johns Hopkins University Yanif Ahmad
University of Edinburgh Milos Nikolic
University of Oxford Amir Shaikhha
 

Alumni

Cornell University Anton Morozov, Ki Suh Lee
EPFL Thierry Coppey, Mohammad Tavakoli Ghinani, Thom Popovici, Roman Zoller, Mohammad Dashti, Khayyam Guliyev, Daniel Lupei, Andres Nötzli